Title Image

KOLIČINA DRVNE MASE i GIS

3D sken šumskih stabala

Izračun visine svakog pojedinog stabla

Projekcije krošanja stabala na teren

Slider

 

Izračun količina drvne mase najčešće je izrazito zamoran posao. Vrlo se često za određena područja rade samo procjene, budući da bi budući da bi kompletna izmjera i izračun bili financijski i vremenski neisplativi. S druge strane, korištenjem moderne 3D tehnologije, može se u kratkom vremenu napraviti digitalni 3D prikaz šume te djelomično ili u potpunosti automatizirati cijeli proces. S druge strane, koristeći dobivene 3D podatke, moguće je implementirati kompletan GIS stabala, koji bi sadržavao ID stabla, visinu, prsni promjer, položaj, vrstu, količinu drvne mase itd.

Proizvodi vezani uz aplikaciju: